آفر ویژه
(مدت محدود)


 • 840 x 8 Ball Pool کش (اسکناس)
 • 12 x 8 Ball Legendary Box (= 360 x 8 Ball Pool Cash)
 • 400k x 8 Ball Pool سکه

 • با این بسته می‌توان مجموعا 40 تکه چوب لجندری (جعبه‌ی آبی) باز کرد.
 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: به تدریج طی 9 روز

قیمت: 230 هزار تومان

فقط سکه

 • 80 Million x 8 Ball Pool سکه

 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: حداکثر یک روز

قیمت: 50 هزار تومان

فقط سکه 2
(بسته پیشنهادی برای سکه)

 • 200 Million x 8 Ball Pool سکه

 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: حداکثر یک روز

قیمت: 80 هزار تومان

فقط آیتم‌های اساسی
(بسته پیشنهادی)

 • 300 x 8 Ball Pool کش (اسکناس)
 • 12 x 8 Ball Legendary Box (= 360 x 8 Ball Pool Cash)
 • 200k x 8 Ball Pool سکه

 • با این بسته می‌توان مجموعا 21 تکه چوب لجندری (جعبه‌ی آبی) باز کرد.
 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: به تدریج طی 9 روز

قیمت: 160 هزار تومان

بسته کامل

 • 280 x 8 Ball Pool کش (اسکناس)
 • 4 x 8 Ball Legendary Box (= 120 x 8 Ball Pool Cash)
 • 3 x 8 Ball Champion Box
 • 200k x 8 Ball Pool سکه

 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: دو روز

قیمت: 140 هزار تومان

اقتصادی

 • 160 x 8 Ball Pool کش (اسکناس)
 • 4 x 8 Ball Legendary Box (= 120 x 8 Ball Pool Cash)
 • 200k x 8 Ball Pool سکه

 • با این بسته می‌توان تقریبا 9 تکه چوب لجندری (جعبه‌ی آبی) باز کرد.
 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: دو روز

قیمت: 95 هزار تومان

فقط اسکناس (کش)

 • 220 x 8 Ball Pool کش (اسکناس)
 • 200k x 8 Ball Pool سکه

 • اطلاعات مورد نیاز: مشخصات اکانت مینی‌کلیپ شما
 • دستگاه‌های مورد پشتیبانی: اندروید، آیفون و وب
 • مدت تحویل: دو روز

قیمت: 95 هزار تومان